Buskeri.sk

vývoj

Zámerom projektu Buskeri.sk je vývoj poviedkového dokumentárneho kinofilmu, ktorý predstaví 4 ikony súčasného slovenského pouličného umenia a ponúkne divákom a histórii ich sugestívne životné osudy. 

 

Film bude pozostávať zo štyroch voľne prepojených príbehov slovenských buskerov od 4 rôznych režisérov.

 

Jednotlivé príbehy spája najmä zámer počlovečiť v silných dokumentárnych príbehoch tých, ktorí svojimi umeleckými aktivitami poľudšťujú ulice, pričom hrdinovia poviedok zastupujú štyri vekové generácie buskerov a 4 druhy buskingu. Spojenie štyroch krátkometrážnych poviedok do dlhometážneho filmu tak zachytí rôzne podoby slovenského buskerstva.

 

Jednotlivé poviedky prepájajú aj mikropríbehy postáv, ktorých príbeh funguje v dramatickom oblúku naprieč celým filmom. Inšpiračnými zdrojmi prepojenia jednotlivých poviedok sú nám poviedkové filmy 100 percentne čistá láska (Vladimír Adásek, Eva Borušovičová, Vladimír Struhár ), alebo poviedkový film Iba deň ( scenár: Štefan Uhrík, réžia: Michal Ruttkay, Kvetoslav Hečko a Vladimír Štric). Takýto princíp prepojenia v dokumentárnom filme sa nám javí ako zaujímavá autorská a tvorivá výzva.

 

 

Pri vývoji vychádzame z premisy, že vidíme len jednu tvár buskerov, tú, ktorú nám nastavujú na ulici a tým akoby ich identita končila.

 

Identita človeka je však v prvom rade konštituovaná životným príbehom a postojmi, ktoré so sebou a v sebe nesie.

 

Stretneme buskera a tvrdíme, že ho poznáme, že je našou súčasťou, v skutočnosti však o ňom nevieme vôbec nič, podobne ako dnes už takmer nič nevieme o vari najznámejšom bratislavskom buskerovi - Schöne Nácim.

 

Ako náhodní okoloidúci a diváci anonymne pozorujeme buskera, ktorý dáva a dáva zo seba to najlepšie, akoby žil iba Tu a Teraz, pre daný okamžik.

 

 

Ako tvorcovia však chceme divákovi sprostredkovať buskerov životný príbeh, rozšíriť a poľudštitť jeho identitu. Ak buskerov chápeme ako tých, čo svojimi umeleckými aktivitami poľudšťujú ulice, nič nám nebráni v tom, aby sme na oplátku neskúsili aj my poľudštiť poľudštovateľa. Možno sme im to dokonca aj dlžní.

 

Naším zámerom je uchopiť fenomén buskingu a buskerstva u nás doma, na Slovensku, cez príbehy štyroch buskerov, ktorí zastupujú štyri vekové generácie slovenského buskingu, pričom cudzojazyčným názvom diela indikujeme a hlásime sa aj k jeho globálnej dimenzii.

 

Kladieme si základné otázky: Čo hovorí tento fenomén o našej dobe, čo vypovedá o spoločnosti a o nás samých? Čomu nastavuje zrkadlo? Akí sme?

 

Presnosť a autentickosť tohto obrazu dosiahneme tým, že sa na tento jav pozrieme očami druhej strany, očami 4 pouličných umelcov a ich príbehov:

 

Vladimír Rusó - stredoveký trubadúr

 

 

Peter Ťažký - folklórista a multiinštrumentalista, zakladateľ speváckej skupiny Chlapci z Dolnej Lehoty, spevák, textár, skladateľ, starejší

 

Tomáš Turchan - živá socha, cestovateľ

 

Jozef Švelka - Maliar Farbička

 

Jednotlivé buskerské príbehy v poviedkach  okrem zámeru počlovečiť tých, ktorí svojimi umeleckými aktivitami poľudšťujú ulice, spája aj niekoľko postáv, ktoré žijú naprieč poviedkami.

 

Tieto postavy žijú a rozvíjajú svoj vlastný príbeh na ploche celého poviedkového filmu. A tak popri príbehoch jednotlivých poviedok, tu budeme mať:

 

- úsmevný príbeh adolescenta, ktorý hľadá svoj druh buskerského umenia,

 

- príbeh bezdomovca - žobráka, ktorý berie buskerov ako konkurenciu a ako nepriateľov na život a smrť a vyhlási im “svätú vojnu”,

 

- príbeh “kostolovej” stareny, ktorá žije vo viere a pre vieru, ale stále buskerov udáva a pokladá za príživníkov, aby nakoniec, keď najstarší busker Rusó ochorie a niekoľko dní na svoje buskerské miesto nepríde, zmobilizovala políciu, zdravotníkov a hasičov, aj všetkých svojich známych a “zachránila ho”. Vďaka tomu zistí, že buskeri sú jej veľkou láskou ( cez tento príbeh nájde v sebe lásku ) a zorganizuje Rusooovi v kostole jeho koncert

 

- príbeh úradníka - cenzora, ktorý je šéfom komisie na posudzovanie umeleckej úrovne buskerov a udeluje im povolenia na ich produkcie

 

- príbeh dieťaťa, ktoré utieklo od rodičov, čo sa rozvádzajú tak búrlivo, že ich už nemôže ani cítiť a túla sa ulicami, aby ho našiel a zachránil cez jeho portrét náš busker - maliar

 

- príbeh fotografa, ktorý buskerov na dlhé sklo počas celého filmu fotí ( niektorí si myslia, že je tajný policajt ), aby v závere filmu všetkých buskerov z poviedok pozval na svoju výstavu o ich živote.

 

Takýto princíp prepojenia postáv naprieč filmovými poviedkami a zároveň princíp prepojenia “hraného” a dokumentárneho v dokumentárnom filme sa nám javí ako zaujímavá autorská a tvorivá výzva.

Účel, prínos a očakávané výsledky

z realizácie projektu

 

Diváci poznajú len časť tváre buskerov. Tú z ulice. Identita človeka je ale konštituovaná životným príbehom a postojmi, ktoré v sebe nesie. Buskeri poľudšťujú ulice a my chceme na oplátku poľudštiť poľudštovateľa. Účelom je pozrieť sa na fenomén slovenského buskingu zo sociologického aspektu, pričom vdaka príbehom buserov a ich divákov prekračujeme hranice každodennosti a jednotvárnosti, posväcujúc odcudzený a odľudštený urbánny priestor autentickými životmi. Odrazu divák zavníma priestor našich miest ako silne sociálny a plný čistej človečiny.

 

 

Cieľové skupiny

 


Projekt Buskeri.sk má ambíciu nadčasovými témami a 4 silnými príbehmi buskerov, ktorí zastupujú štyri vekové generácie, osloviť čo najširšiu divácku verejnosť a to bez rozdielu veku, pohlavia a vzdelania (univerzálny percipient +12). Nemožno zabudnúť ani na medzinárodného diváka v kontexte filmových festivalov. Formy distribúcie: kinodistribúcia, TV, filmové festivaly