Lúskanie

 

alebo

 

stavanie mostov medzi nami

 

celevečerný hraný film

 

 

Vývoj tohto projektu podporil

 

realizované v spolupráci s Zdieľanie o.z.

Príbeh slovenskej Cigánky, charizmatickej Janetty  Motlovej, ktorá v túžbe po hodnotnejšom živote prekročila hranicu cigánskeho a gadžovského sveta.

 

Cez dramatické udalosti jej života a životov jej zverencov spoznávame svet mladých Rómov, ktorí chcú žiť inak. A to aj za cenu toho, že riadne nebudú patriť nikam.

Na úvod trochu štatistiky

 

Je bez vzdelania, chudobný má veľa detí, je odkázaný na pomoc štátu a oveľa častejšie pácha kriminalitu ako príslušník väčšinového obyvateľstva - tak v očiach majority často vyzerajú Rómovia, pričom na ich stereotypnom obraze majú svoj podiel hlavne médiá - vyplýva to z analýzy, ktorú pripravilo v roku 2014 občianske združenie Romano Kher – Rómsky dom v spolupráci s agentúrou Newton Media na základe monitoringu takmer 900 novinárskych príspevkov. 

 

 

• stereotypy a predsudky využíva hlavne bulvár

• až 85% príspevkov vyznieva negatívne, väčšina z nich je o kriminalite Rómov

• Rómov žijúcim v osadách sa venuje až 20% príspevkov

• integrácii Rómov sa venujú iba 2% príspevkov

• v 39% Rómovia nedostali možnosť vyjadriť sa, v 31% anonymne a v negatívnom kontexte, v 5% bolo uvedené iba ich krsné meno

 

Integrujúci Rómovia sú pre spoločnosť Neviditeľní, aj keď predstavujú až polovicu minority.

 

Cieľové skupiny a distribúcia

 

1. univerzálny percipient plus 12

s prioritným zacielením na mladého diváka

2. rómska minorita identifikujúca sa s hlavnými protagonistami filmu

motivačno-osvetový cieľ

3. majoritný percipient

s cieľom búrania negatívnych a nepriateľských stereotypných predstáv o minoritách a inakosti

4. medzinárodny divák

v kontexte filmových festivalov a iných medzinárodných podujatí s cieľom ukázať, aké národnostne a etnicky rôznorodé je Slovensko a aké neľahké, pohnuté a neraz aj kontroverzné životné osudy jednotlivcov sa skrývajú za procesom integrácie a inklúzie rómskej minority na Slovensku

 

Účel, prínos a očakávané výsledky

 

• Pokus o spracovanie problematiky integrácie Rómov do spoločnosti

v rámci myšlienkového a umeleckého konceptu diela chceme hovoriť o zásadných pravdách týkajúcich sa integrácie a inklúzie slovenských Rómov a poukázať:

 

1. na existenciu Neviditeľných cez životné osudy koučky a mentorky Janette Maziniovej Motlovej a jej mladých zverencov

2. na skutočné, autentické príbehy integrujúcich sa, ktoré sú nastaveným zrkadlom tak majorite, ako aj rómskej minorite a vrhajú na proces integrácie iné svetlo, nové rozmery

3. cez emóciu príbehov a silné obrazové stvárnenie poukázať na víťazstvá aj pády, pozitíva aj negatíva integrácie a ponúknuť tak divákovi precítenie problematiky a jej oveľa hlbšie pochopenie

4. na fakt, že práve integrovaní sú mostami medzi majoritou a minoritou a je len na nás, majorite a minorite, či ich ponuku prijímeme a použijeme pre vzájomný spoločenský prospech, alebo ich necháme naďalej blúdiť medzipriestorom.

 

• Nízkorozpočtové a obtiažne audiovizuálne dielo

v rámci umeleckého konceptu je cieľom vývoja projektu obsahovo a formálne prekročiť komerčné žánrové stereotypy a využívať postupy, ktoré pre diváka jasne a zrozumiteľne zobrazujú reálne postavy, prostredia, a príbehy tak, že ide o “dokumentovanie“ skutočnosti ( non fiction princíp ) s prvkami experimentálne využívajúcimi nielen dokumentárne postupy, ale aj umeleckú štylizáciu a inscenačné postupy ( hraný dokumentárny film ), tvorivo spájať a rozvíjať filmové žánre s dôrazom na potenciál projektu

Producentská explikácia

 

Moje rozhodnutie vstúpiť producentsky do vývoja projektu Lúskanie vyplynulo logicky z niekoľkých súvislostí:

 

- už od roku 2009 točím o deťoch a mladých Rómoch zo štipendijného programu o.z. Divé maky. Máme sústredený bohatý, šesťročný audovizuálny zber materiálu z ich života, ktorý sleduje proces ich integrácie a inklúzie. Pochádza nielen z realizácie štipendijného programu, ale aj zo súkromného prostredia máčikov. O dvoch z nich som napokon v roku 2014 natočila krátkometrážne autorské televízne dokumentárne filmy ( filmy Veronika a Igor).

 

- pri úvahach, ako uchopiť rozsiahly zber materiálu ma v lete 2015 oslovilo autobiografické divadelné spracovanie životných osudov máčikov, ktoré s hereckou skupinou Divých makov realizovala režisérka Naďa Uherová. Boli to sugestívne, veľmi intímne monológy a scénky zo života makov až dokumentárneho charakteru, ktoré niesli nesmierny emocionálny náboj. Naďa reflektovala na ponuku pokúsiť sa spoločne prerozprávať tieto a ďalšie príbehy máčikov podobnýmn princípom pomocou filmovej reči dlhometrážneho dokumentárneho filmu s tým, že by šlo o nenásilne prepojenie “jej príbehov” s “mojim dokumentárnym zberom materiálu”

 

- deti, ktorých príbehy chceme rozpracovať sú profesne pripravené, väčšina z nich úspešne absolvovala, alebo študuje herectvo, tanec, spev, alebo hudbu na stredných či vysokých umeleckých školách

 

- definitívne rozhodnutie pustiť sa do vývoja odštartovalo stretnutie s koučkou a mentorkou Janette Mazaniovou Motlovou, ktorá momentálne s máčikmi intenzívne pracuje. Janette je autorkou evitovky Cigánka - prvej pravdivej knižky o tom, aké to je byť na Slovensku Cigánom.

 

Vzácna a vždy inšpirujúca Janette Maziniová - Motlová

 

Ide o autobiografický príbeh Janette, ktorá v túžbe za kvalitnejším životom prekročila hranicu cigánskeho a gadžovského sveta. A to aj za cenu toho, že dnes riadne nepatrí vlastne nikam... Kniha hovorí o boji ženy, ktorá predsudky svojej minority aj predsudky majority cíti na vlastnej koži. Na tmavšej koži… Janette mohla skončiť ako jedna z mnohých Neviditeľných. Hoci jej mama bola dojičkou a otec pastierom, ona si tvrdohlavo vybojovala vzdelanie a kariéru a dnes pomáha mladým Rómom nájsť miesto v spoločnosti. Jej pracovné aktivity, koučink integrujúcich sa mladých Rómov, súkromie, zdravie, spomienky na detstvo a jej vlastnú integráciu sa nenásilne prepájajú s mikropríbehmi jej zverencov. Cez ňu spoznávame svet mladých Rómov, ktorí veria, že keď raz majoritná a minoritná spoločnosť dozrejú, budú práve oni mostami, ktoré tieto dve skupiny spoločnosti prepoja.

 

Momenty zo života  Janetty Maziniovej Motlovej

inšpirované románom  spoja všetky príbehy filmu

 

 

Výsledkom vývoja bude:

1. literárny scenár

2. plán finančného zabezpečenia a distribúcie

3. obsadenie a tvorivý tím 

4. výber a obhliadky lokácii – fotodokumentácia

 

Projekt z producentského hľadiska pokladám za nízkorozpočtové a obtiažne audiovizuálne dielo, lebo v rámci umeleckého konceptu je cieľom projektu obsahovo a formálne prekročiť komerčné žánrové stereotypy a využívať postupy, ktoré pre diváka jasne a zrozumiteľne zobrazujú reálne postavy, prostredia, a príbehy tak, že ide o “dokumentovanie“ skutočnosti ( non fictoin princíp ) s prvkami experimentálne využívajúcimi nielen dokumentárne postupy, ale aj umeleckú štylizáciu a inscenačné postupy. Chcem tvorivo spájať a rozvíjať filmové žánre s dôrazom na potenciál projektu audiovizuálneho diela pre mladého diváka, čo predstavuje vyššiu mieru kreatívneho rizika. Domnievam sa však, že presadzovať takouto umelecky náročnou a divácky atraktívnou formou hodnoty humanizmu nie je v dnešnej pohnutej dobe márne snaženie.

 

Magda Kmeťková

 

 

Ukážka zo zberu materiálu pre vývoj: Jeden z mnohých príbehov, ktorý vo filme nájdete spracovaný...