Klietka identity - Politika

27.07.2021

Film z voľného dokumentárneho cyklu Klietka identity o premenách Rómstva na prelome 20. a 21. storočia na Slovensku s dôrazom na etno-emancipačný proces Rómov na slovenskej politickej scéne od Novembra 1998 do dnešných dní.


Momentálne je život Rómov a ich dejiny reflektované veľmi nesystematicky, schématicky, neraz účelovo a takto skreslene, z "koloniálnej" optiky majority, sú ukladané do tzv. kolektívneho vedomia spoločnosti. Súčasné podoby života Rómov a ich históriu vďaka tomu krivíme a zovšeobecňujeme do neobjektívnych koloniálnych predstáv o "druhoradom etniku" žijúcom na území Slovenska, ktoré sa nedokázalo a nedokáže integrovať. Majoritný prístup k životu Rómov a k ich moderným dejinám po roku 1989 je účelovo selektívny a podporuje v majoritnej spoločnosti oficializáciu stále viac tolerovanej diskriminácie, rasizmusu, extrémizmu, neonacizmusu a fašizujúcich tendencií a to aj vo vrcholnej politike.

Film je venovaný téme politickej angažovanosti slovenských Rómov a Rómiek od Novembra 1989 dodnes a chronologicky mapuje etno-emancipačný proces politickej participácie najmladšej národnostnej minority na Slovensku ( oficiálne bola v SK uznaná za národnosť v roku 1991, predtým iba sociálna skupina ). 

Film z voľného cyklu Klietka identity chce byť podnetom k dekonštrukcii moderných dejín Slovenska a ich reinterpetáciou na základe postkoloinálnej optiky, ktorá reflektuje skúsenosti menšiny s fungovaním v štruktúre tzv. veľkej politiky. 

Divácky potenciál v majoritnej spoločnosti a v rómskych komunitách sme otestovali v live-streamovom projekte ROMALE - www.romale.eu, za ktorý náš koprodukčný patrner získal v Novinárskej cene 2020  Čestné uznanie v prierezovej kategórii Občianska žurnalistika: Najlepší podcast, online projekt, blog. 

Hoci sme sa v ROMALE pokúsili o divácky náročnejšie, analytické spracovanie tém, projekt sa stal divácky úspešným a obľúbeným a poukázal na spoločenský dopyt po témach súvisiacich so spolužitím majority a rómskej minority objektívnym, vecným, analytickým spôsom zobrazenia v kontexte postkoloniálnej filozofie a bez povrchnej prvoplánovosti a stereotypnej bulvarizácie. 

V ROMALE sme v 41 dokrútkach využili audiovizuálny materiál z pruipéravovaného filmu Klietka identity - Politika a  práve tie divákov mimoriadne zaujali. Hoci išlo o divácky náročnejší webový projekt, dosiahli sme 104 464 merateľných diváckych interakcií. Predpokladáme, že filmová podoba tém bude divácky ešte atraktívnejšia a bude mať vysokú mieru sledovanosti.

Rómovia sa už desaťročia pokúšajú vo verejnom priestore povedať niečo o sebe z pohľadu svojej optiky vnímania moderných dejín, tie politické nevynímajúc. S príchodom mladej vzdelanej generácie Rómov s fluidnou identitou, ktorá nie je zaťažená obmedzujúcimi reťazami identity postavenej výlučne na komplexe etnickej tradície prichádza aj príležitosť. Príležitosť zbaviť sa klišé, stereotypov a predsudkov vo vnútri komunity i smerom k majorite a v majorite a interpretovať seba a svoju menšinu ako modernú, v modernom svete, ktorého je súčasťou, nie trpenou marginálnou neprijemnnosťou. 

Na dosiahnutie uvedeného je potrebné prelomiť mnohé tabu a hlavne priniesť nové filozofické východiská pohľadu na Rómov v spoločnosti aj v médiach, dokumentárny film nevynímajúc. Pri hľadaní filmového sprostredkovania INÉHO pohľadu na históriu a súčasnosť Slovenska v kontexte etno-emancipačných procesov Rómov v tzv. veľkej politike sa inšpirujeme filozofiou S. Halla a ďalších postkoloniálnych filozofov a ich požiadavkami na reinterpetáciu dejín s ohľadom na rómsku menšinu a jej skúsenosti s fungovaním v štruktúre slovenskej "veľkej politiky".

V tom vidíme jedinečnosť a nadčasovosť projektu a jeho dôležitosť pre spoločnosť, vzájomné spoznávanie majority a minority. Sme preto radi, že prípravy tohto filmu vstúpila ako koprodukčný partner aj RTVS  formou vecného plnenia - poskytnutie archívov RTVS. 

Realizácia filmu totiž predpokladá využitie archívov RTVS predovšetkým z Televíznych novín a volebných diskusií a kampaní. Film diváka chronologicky sprevádza jednotlivými etapami veľkej politiky podľa volebných období: 1989-90 - Milan Čič, 1990-91 - Vladimír Mečiar, 1991-92 - Ján Čarnogurský, 1992-98 - Vladimír Mečiar, 1998-2006 - Mikuláš Dzurinda, 2006-2010 -Róbert Fico, 2010-2012 -Iveta Radičová, 2012-2018 - Róbert Fico, 2018-2020 - Peter Pellegrini, 2020-2021 - Igor Matovič, 2021 - dodnes Eduard Heger. 

Archívy budú konfrontované so spomienkami rómskych politikov, lobistov a aktivistov, ktorí v danom období boli činní, prevažne formou oral history, ale aj cez moderovaný rozhovor so zámerom vyjadriť sa ku konkrétnym historickým udalostiam. Rómski politici pre politickú heterogénnosť neraz stáli navzájom v silnej opozícii ( napr. voľby 1998 - rómski mečiarovci versus rómski dzurindovci ). Archívy hrajú v tomto kontexte dôležitú úlohu akéhosi formu aj obsah obohacujúceho aktivátora tém, kapitol, problematík.

Momentálne je život Rómov a ich dejiny reflektované veľmi nesystematicky, schématicky, neraz účelovo a takto skreslene, z "koloniálnej" optiky majority, sú ukladané do tzv. kolektívneho vedomia spoločnosti. Súčasné podoby života Rómov a ich históriu vďaka tomu krivíme a zovšeobecňujeme do neobjektívnych koloniálnych predstáv o "druhoradom etniku" žijúcom na území Slovenska, ktoré sa nedokázalo a nedokáže integrovať. Majoritný prístup k životu Rómov a k ich moderným dejinám po roku 1989 je účelovo selektívny a podporuje v majoritnej spoločnosti oficializáciu stále viac tolerovanej diskriminácie, rasizmusu, extrémizmu, neonacizmusu a fašizujúcich tendencií a to aj vo vrcholnej politike.

Fotografie z natáčania

Koprodukční partneri: Art Society s.r.o. a RTVS

Realizované s finančnou podporou


Viac o dokumentárnom cykle KLIETKA IDENTITY

Klietka identity je voľný cyklus dokumentárnych filmov, ktoré majú ambíciu postupne zmapovať premeny Rómstva na Slovensku po roku 1989.

V rámci cyklu plánujeme postupne spracovať niekoľko tématických okruhov: napr. film venovaný Ústave SR, ktorý tvárou v tvár konfrontuje ľudskoprávne ideály slovenskej Ústavy s realitou života Rómov na Slovensku, plánujeme sa venovať aj téme vylúčenia (sociálnemu, etnickému, kultúrnemu, na pracovnom trhu apod.), hľadania identity, postavenia žien v rómskych komunitách, príbehu rómskeho jazyka, identite a Romipenu, vzdelávaniu, zdraviu, médiam, dotačnej kultúre menšinovej kultúry, či koronarírusu v rómskych komunitách. Pripravené máme aj ďalšie pálčivé témy.

Tento dokumentárny cyklus pokladáme za vzácny audiovizuálny nástroj na osvetľovanie moderných dejín Slovenska v kontexte života sociálne a ekonomicky najvylúčenejšej národnostnej menšiny v krajine, ale bude aj dôležitým príspevkom pre odborný výskum modernej histórie Rómov.

Momentálne je život Rómov a ich dejiny reflektované veľmi nesystematicky, schématicky, neraz účelovo a takto skreslene, z "koloniálnej" optiky majority, sú ukladané do tzv. kolektívneho vedomia spoločnosti. Súčasné podoby života Rómov a ich históriu vďaka tomu krivíme a zovšeobecňujeme do neobjektívnych koloniálnych predstáv o "druhoradom etniku" žijúcom na území Slovenska, ktoré sa nedokázalo a nedokáže integrovať. Majoritný prístup k životu Rómov a k ich moderným dejinám po roku 1989 je účelovo selektívny a podporuje v majoritnej spoločnosti oficializáciu stále viac tolerovanej diskriminácie, rasizmusu, extrémizmu, neonacizmusu a fašizujúcich tendencií a to aj vo vrcholnej politike.

Dokumentárny cyklus sa môže stať jednou z prvých lastovičiek postojových zmien ohľadne Rómov cez objektivizáciu ich histórie a medialalizáciu ich rôznych vnútorných prístupov k životu a k ich Ja - Romipen.

Náš projekt ponúkne mnoho konkrétnych mikropríbehov a vnímaní "veľkých udalostí" konkrétnymi ľuďmi - Rómami. Ide nám o vytvorenie čo najplastickejšieho pohľadu na život Rómov a ich modernú históriu postkoloniálnym prístupom, chceme zdôrazniť nové kontexty, obrazy a fakty, ktoré koloniálny prístup majority bagatelizuje a marginalizuje. 

Kľúčovou črtou tohto prístupu je, že podoba histórie nepochádza z jedinej všeobecnej historickej pravdy hlboko zakorenenej v kolektívnom vedomí majoritnej spoločnosti, ale je postupne vyskladaná z mozaiky individuálnych historických zážitkov a mikro-príbehov Rómov a Rómiek.